10 tips om (zelf) uw registratie te verwijderen

Geschreven op 11 februari 2019 door Vera van der Vliet

stappenplan verwijderen bkr registratie

Het stappenplan voor verwijdering van uw registratie

Het verwijderen van een BKR-registratie is in principe gratis. Dat is eigenlijk wel zo met iedere vorm van dienstverlening. Zo kunt u ook zelfstandig uw auto repareren of een letselschadezaak behandelen. Maar u moet er wel verstand van hebben. Anders kunt u het beter door een professional laten doen.

Meestal betaalt u voor de expertise, de snelheid, het gemak en de verhoogde slagingskans van een professioneel bedrijf. Een klein foutje kan namelijk fataal zijn en het cruciale verschil maken tussen het wel en niet verwijderen van de BKR-codering.

Wat zijn de voor- en nadelen om het zelf te proberen?

Zoals bijna alles is het mogelijk om zelf uw zaken te regelen. Of dit altijd handig is, is maar de vraag. Hieronder zullen wij deze voor- en nadelen voor u naast elkaar zetten, zodat u hier een wel overwogen beslissing in kunt maken.

Voordeel

Vrijwel het enige voordeel van uw zaken zelf regelen is dat het u geen geld kost. U hoeft geen bedrijf in te schakelen die u moet betalen om uw BKR-registratie te verwijderen.

Nadelen

 • Bureaucratie:
  De praktijk leert dat veel mensen bij dit soort zaken tegen een bureaucratische kredietverstrekker aan loopt. Men wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
 • Tijdrovend:
  De wet- en regelgeving omtrent BKR-registraties is vrij ingewikkeld. Het onderzoeken van informatie en schrijven van de brieven om de kredietverstrekker ertoe te bewegen een registratie te verwijderen, kosten veel tijd om op te stellen.
 • Vaak geen gelijk krijgen:
  Consumenten zijn gemakkelijk af te wimpelen. Als een grote bank ‘nee’ zegt, staat een consument vaak met lege handen en kan hier weinig tegenin brengen. Dit weten kredietverstrekkers helaas.
 • Risico:
  Wanneer een verzoek eenmaal is afgewezen, staat u eigenlijk al 1-0 achter. Ook als u hierna professionele hulp vraagt, heeft de kredietverstrekker vaak al een mening over uw dossier gevormd en kunnen zij hieraan vasthouden.

Voordelen om het door ons te laten doen?

 • Geen stress:
  Wij nemen alles uit handen. U hoeft niets te doen (behalve documenten aanleveren).
 • Snelheid:
  Binnen het bankwezen beschikken wij over contactpersonen. Hierdoor kunnen wij snel schakelen.
 • Succes:
  Wij kennen de ins en outs. Wij weten wat wel en wat niet werkt.

Natuurlijk staat het u te allen tijde vrij om zelf een poging te wagen uw BKR-registratie verwijderd te krijgen. Wilt u het graag zelf proberen? Volg dan dit stappenplan met 10 tips om uw slagingskansen te vergroten.

1. Vraag uw BKR-overzicht op

Begin altijd met het opvragen van uw registratiegegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Op die manier krijgt u inzicht in uw kredietgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Uw BKR-overzicht kunt u gratis en eenvoudig opvragen via de website van het BKR. Meestal verschaft het BKR u in binnen enkele uren online inzage in uw kredietgegevens.

Pagina BKR-registratie opvragen

2. Verdiep u in de verschillende bijzonderheidscodes en kredietsoorten

Iedere bijzonderheidscode heeft een andere betekenis en dus ook weer andere voorwaarden. Een kredietverstrekker mag een code niet zomaar melden. Bekijk of de codes op u van toepassing zijn (geweest). Ook zijn er verschillende kredietsoorten met verschillende voorwaarden. Over de voorwaarden en uitleg van de verschillende kredietsoorten verwijzen wij door naar het Algemeen Reglement van het BKR.

Uitleg over BKR-coderingen

3. Pak het juiste reglement erbij

Elk jaar brengt het BKR een Algemeen Reglement BKR uit. In dit reglement staan de voorwaarden voor consumenten en kredietverstrekkers vermeld wanneer een kredietovereenkomst wordt aangegaan. Ieder jaar verandert het BKR haar voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u werkt met het juiste reglement.

Bekijk wat de ingangsdatum van de krediet is. Op welke datum bent u het krediet aangegaan? Het reglement van dat jaar is van toepassing op uw zaak. De datum van het aangaan van het krediet is leidend, omdat op dat moment akkoord wordt gegeven op dat toepasselijke BKR-reglement. U kunt het juiste reglement opvragen bij het BKR.

Het reglement van het huidige jaar kunt u hier vinden. Let op, dit reglement is in beginsel alleen van toepassing op kredieten die uitsluitend dit jaar zijn afgesloten.

Gevolgen bkr registratie voor lening

4. Controleer of er fouten zijn gemaakt

De praktijk wijst uit dat er bij het registreren van bijzonderheidscoderingen door de kredietverstrekker veelvuldig fouten worden gemaakt. Fouten in het registreren van de datum, fouten in het aanschrijven van de schuldenaar, fouten in het waarborgen van de termijnen, fouten in het updaten van de coderingen en nog veel meer. Deze fouten dienen te worden gerectificeerd. Herstel van deze fouten kan regelmatig leiden tot verwijdering van uw BKR-registratie of in ieder geval van bepaalde bijzonderheidscoderingen. Neem het Algemeen Reglement BKR inhoudelijk door, bekijk alle correspondentie tussen u en de kredietverstrekker en onderzoek of er sprake is van vormfouten die wellicht tot aanpassing, dan wel verwijdering van uw BKR-registratie, kunnen leiden.

negatieve bkr registratie - kredietwaardigheid

 5. Werk uw kredietwaardigheid en betaalmoraal uit

Bij een onderzoek naar de persoonlijke kredietwaardigheid en de betaalmoraal wordt in eerste instantie naar de algemene kwaliteit van de debiteur gekeken. Door uw kredietwaardigheid in kaart te brengen komt u erachter wat uw huidige financiële draagkracht is. Daarbij staan zaken zoals uw bezittingen en vermogen op de voorgrond. Hoeveel geld bent u waard? Werk daarnaast uw betaalhistorie van het verleden uit en maak een gefundeerd prognose van de toekomst. Uw betaalmoraal uitwerken is geen natte-vinger-werk. U dient nauwkeurig na te gaan hoe u in het verleden heeft gescoord en of u deze lijn logischerwijs kunt doortrekken.

Dynamiet BKR registratie

6. Doe jurisprudentieonderzoek

Er zijn inmiddels veel gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de BKR-registraties in omloop. Zo zijn er uitspraken die in het voordeel van de consument uitvallen, maar ook in het nadeel van de consument. Kredietverstrekkers zijn goed op de hoogte van de jurisprudentie en de wet- en regelgeving omtrent BKR-registraties. Net zoals u een beroep kan doen op grond van een artikel en een rechtsoverweging uit een specifieke uitspraak, kan de kredietverstrekker dat ook doen. Het is belangrijk dat u de zaak juridisch dicht ziet te krijgen. Maar let op: iedere zaak is uniek, kopieer daarom niet blindelings een stuk uit een specifieke uitspraak. U zult namelijk niet de eerste zijn die dat doet. De kredietverstrekker zal dat snel doorhebben en u minder serieus nemen. Bestudeer meerdere uitspraken om te achterhalen wat op u van toepassing is. Bekijk daarbij niet alleen zaken die de consument heeft gewonnen, maar bekijk net zo goed de verloren zaken. Hier kunt u namelijk het meest van leren. Bekijk uitspraken op rechtspraak.nl en/of op dynamietnederland.nl/resultaten.

Bkr ontvangt boete

7. Maak een belangenafweging

Bij een belangenafweging dient het individueel belang van de consument te worden afgewogen tegen het belang van de kredietverstrekker en de samenleving, die immers zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden wil voorkomen en verhelpen (het algemeen belang). Op basis van deze belangenafweging kan, in sommige gevallen, een terechte registratie alsnog worden verwijderd, omdat deze disproportioneel blijkt.

In bepaalde gevallen kan een terechte registratie toch in aanmerking komen om (gedeeltelijk) te worden verwijderd. De kredietverstrekker maakt dan in verband met bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken consument een belangenafweging. Dit ter beoordeling of de registratie nog steeds proportioneel is. Uit analyse van jurisprudentie rondom BKR-registraties blijkt geen absolute eenduidigheid te herleiden, welke factoren wel en niet doorslaggevend zijn bij een individuele belangenafweging. Een evenwichtige belangenafweging vereist maatwerk.

Proportionaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de belangenafweging. Het proportionaliteitsbeginsel, zoals opgenomen in de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), brengt met zich mee dat de inbreuk op de belangen van de consument niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel van de gegevensverwerking (de kredietregistratie).

In het onderstaande kader wordt vanuit drie invalshoeken in onderlinge samenhang de proportionaliteit beoordeeld. Vanuit alle drie de invalshoeken zal de CKI-deelnemer in alle redelijkheid en billijkheid het belang van een betrouwbaar en adequaat functionerend stelsel van kredietregistratie wegen ten opzichte van de belangen en specifieke bijzondere omstandigheden van de consument.

 1. Validiteit bijzondere individuele omstandigheden: naar mate de bijzondere individuele omstandigheden van de consument meer valide zijn, gaat de belangenafweging op dit punt sterker in de richting van (gedeeltelijke) verwijdering van de registratie.
 2. Impact consument: naarmate er meer impact is voor de consument gaat de belangenafweging op dit punt sterker in de richting van (gedeeltelijke) verwijdering van de registratie.
 3. Algemeen belang registratie: naar mate het belang van het in stand houden van de signaalfunctie van de registratie groter is, gaat de belangenafweging op dit punt sterker in de richting van handhaving van de registratie.

8. Stel een bezwaarschrift op

Nadat u de feiten op een rij heeft, kunt het bezwaar opstellen. Schrijf geen droevig verhaal zonder het te onderbouwen met feiten en bewijzen. Een coulanceverzoek wordt vrijwel altijd afgewezen. Onderbouw daarom uw verhaal met artikelen, jurisprudentie en bewijsstukken. Let op de toonzetting van uw brief. Dreig niet meteen met rechtsmaatregelen. Zorg dat uw brief bij de juiste persoon terechtkomt. U heeft er niets aan als de verkeerde persoon zich buigt over uw zaak.

Dynamiet Nederland bespreking

9. Schakel een gespecialiseerd kantoor in

Krijgt u een afwijzing, dan is het meestal moeilijker om uw zaak aan te vechten bij de kredietverstrekker. Neem desondanks altijd contact met ons of een andere specialist op om de eventuele mogelijkheden te bespreken.

Het verwijderen van een BKR-registratie is een specialisatie op zichzelf. Binnen dit rechtsgebied zijn er in Nederland maar weinig specialisten die over de juiste kennis, ervaring en contacten beschikken. Zorg in elk geval dat u zaken doet met een kantoor die met succes rechtszaken over BKR registraties hebben gevoerd. Een advocaat of jurist met weinig of geen ervaring zal meestal niet het gewenste resultaat behalen.

rechtbank bkr verwijderen

10. Ga naar de rechter of de geschillencommissie BKR

Op het moment dat de kredietverstrekker en de consument het niet eens zijn over de uitkomst van de ‘belangenafweging’, kan de consument de beoordeling voorleggen aan de rechter of de geschillencommissie van het BKR.

In het burgerlijk recht kennen wij twee belangrijke soorten procedures: de verzoekschriftprocedure en de kort geding.

Verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. In een verzoekschriftprocedure wordt de rechter verzocht om een beslissing te nemen over het al dan niet laten verwijderen van uw BKR registratie. Een verzoekschriftprocedure neemt gemiddeld 3 tot 5 maanden in beslag.

Kort geding

Een kort geding procedure is een snelle procedure die bedoeld is om op korte termijn een beslissing van een rechter te krijgen. Om een kort geding procedure te starten moet u een spoedeisend belang hebben bij het verwijderen van uw BKR registratie. De kort geding procedure begint met de zogenaamde dagvaarding. Met dit document wordt de andere partij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De termijn van oproeping wordt door de rechtbank bepaald en varieert meestal van enkele dagen (zeer spoedeisend) tot enkele weken.

De Geschillencommissie BKR

Indien u het niet eens bent met de reactie van de kredietverstrekker, kunt u uw klacht tevens voorleggen aan de Geschillencommissie BKR, De Lairessestraat 155-I, 1075 HK te Amsterdam. U heeft tot twee maanden na de datum van de reactie van de kredietverstrekker om deze klacht in te dienen. De geschillencommissie beoordeelt of de kredietverstrekker en Stichting BKR zich aan de regels hebben gehouden. Dit gebeurt via diverse schriftelijke rondes en een hoorzitting in de rechtbank Amsterdam.

Let op! Zonder juridische kennis en ervaring op het gebied van BKR-registraties, missen consumenten vaak cruciale punten tijdens de schriftelijke rondes en hoorzitting. De kredietverstrekker schakelt meestal een advocaat of specialist in om namens haar het woord te doen tijdens de zitting. Als een procedure vervolgens wordt verloren, heeft u geen andere keus dan zich hier bij neer te leggen. De uitspraak is namelijk bindend en daarom kunt u de zaak niet nogmaals (in hoger beroep) aanvechten. Daarnaast is een groot nadeel dat een procedure bij de geschillencommissie makkelijk 12 maanden kan duren.

Succes bij de geschillencommissie is overigens niet gegarandeerd, zo blijkt uit de cijfers van het NRC. Van 335 zaken die de afgelopen twee jaar aanhangig zijn gemaakt, kregen 30 consumenten uiteindelijk gelijk. 86 procent van de zaken werd überhaupt niet inhoudelijk behandeld, bijvoorbeeld vanwege niet-ontvankelijkheid.

Het doorlopen van de procedure bij de geschillencommissie doet u in principe zelfstandig. Het behandelen van uw klacht kost (per registratie) € 50,00. Als de commissie u in het gelijk stelt, krijgt u dit bedrag terug. Voor meer informatie over het traject bij de Geschillencommissie BKR verwijzen wij u naar bkr.nl/geschillencommissie.

Intakegesprek aanvragen Bellen