Het privacy statement

Uw persoonsgegevens: daar gaan we zorgvuldig mee om

U deelt persoonsgegevens met ons, misschien wel meer dan u denkt. U mag er vanuit gaan dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Maar wat bedoelen we daar precies mee? Dat leest u in onze privacy statement.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u klant van ons (geweest) of heeft u interesse getoond in onze dienstverlening door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacy statement voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die geen overeenkomst hebben gesloten met ons.

Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. ‘Gebruiken’, ‘vernietigen’ of ‘verstrekken’ zijn vormen van verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie wij onze diensten verlenen.

Om onze diensten te verlenen, verwerken wij ook persoonsgegevens van personen met wie wij geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van ex-partners, uw werkgever of van degene aan wie u geld overmaakt.

Bent u een van deze personen? Dan is deze privacy statement ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming, de heer B. de Haan. Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG003130. Deze houdt binnen de organisatie van Dynamiet Nederland toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In het privacy statement staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail aan juridisch@dynamietnederland.nl.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is Dynamiet Nederland B.V.

Wijziging van het privacy statement

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het privacy statement aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de afdeling klachtenmanagement. U mag ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY VERKLARING – Dynamiet Nederland

Dynamiet Nederland B.V. kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarmee aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u klant van ons (geweest) of heeft u interesse getoond in onze dienstverlening door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacy statement voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die geen overeenkomst hebben gesloten met ons.

Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. ‘Gebruiken’, ‘vernietigen’ of ‘verstrekken’ zijn vormen van verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie wij onze diensten verlenen.

Om onze diensten te verlenen, verwerken wij ook persoonsgegevens van personen met wie wij geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van ex-partners, uw werkgever of van degene aan wie u geld overmaakt.

Bent u een van deze personen? Dan is deit privacy statement ook voor u bedoeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (e-mail)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens.  Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijk verleden. Deze persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar toestemming voor geeft. Anders niet.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is Dynamiet Nederland B.V.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij diverse persoonsgegevens nodig, waaronder uw naam, NAW gegevens, contactgegevens en financiële gegevens zoals loonstroken, bankgegevens etc. nodig. Dynamiet Nederland verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde onze juridische werkzaamheden op basis van de overeenkomst die met u wordt gesloten en voor ons relatiebeheer. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Zo hebben wij, in het geval dat u mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, tevens uw burgerservicenummer, burgerlijke staat, e-mailadressen en telefoonnummers en gegevens omtrent inkomen, bezittingen en schulden nodig, van zowel u als uw partner. Het verwerken van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzoeken die wij namens u indienen bij de tegenpartij, processtukken die naar de deurwaarder en rechtbank worden verzonden, en waarop diverse persoonsgegevens moeten worden vermeld.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Door een overeenkomst met ons aan te gaan, geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om deze toestemming ten alle tijden in te trekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die wij verkrijgen afkomstig zijn van: gerechtelijke of gemeentelijke instanties, openbare registers zoals het Kadaster, BKR of de Kamer van Koophandel, betrokken (rechts)personen of van gerechtsdeurwaarders.

Uw gegevens die wij van anderen hebben gekregen

Stel, uw partner wil ook namens u gebruik maken van onze dienstverlening. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen en in sommige gevallen zijn wij zelfs verplicht om dat te doen. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (openbare) registers waarin uw gegevens staan;
 • openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van social media die niet privé zijn;
 • bestanden van andere partijen die gegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus, handelsinformatiebureaus of (oud-)kredietverstrekkers.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld voor het opstarten van procedures of postbezorging. Dynamiet Nederland maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van het programma Alexion CRM. In dit programma worden ook uw persoonsgegevens bewaard. Afspraken over de gegevensuitwisseling zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met Alexion. De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Dynamiet Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer er zich toch een ‘datalek’ voordoet, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte. Indien wij dit nodig achten en er een aanzienlijk risico bestaat op misbruik van de ‘gelekte’ persoonsgegevens, stellen wij u ook op de hoogte.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Dynamiet Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Dynamiet Nederland en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelen deze vertrouwelijk.

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft onder andere het recht op informatie over de verwerkingen, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen. Als betrokkene kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens.

Indien u gebruikt wilt maken van één van voornoemde rechten kunt u daarvoor een verzoek indienen bij onze Privacy Office. Bij het verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. Onderaan deze privacy statement vindt u onze contactgegevens. Wij berichten u binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’. Dynamiet Nederland maakt gebruik van Google Analytics, een programma dat “cookies” op uw computer plaatst om onze websites www.dynamiet.nl te helpen analyseren hoe bezoekers gebruik maken van de websites. De gegevens van Google Analytics worden 14 maanden bewaard. Daarnaast heeft Dynamiet Nederland ‘gegevens delen’ uitgezet. Dynamiet Nederland maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Sociale media en websites van derden

Via sociale media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Dynamiet Nederland geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen. Naast het recht om bij ons een klacht in te dienen kunt u ook klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan door een tip door te geven via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Dynamiet Nederland behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze houdt binnen de organisatie van Dynamiet Nederland toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In de privacy statement staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail aan juridisch@dynamietnederland.nl of een brief naar:

Dynamiet Nederland B.V.
T.a.v. Privacy Office
J.L. van Rijweg 127
2713 HZ  Zoetermeer
Tel: 079-820 02 63
E-mail: juridisch@dynamietnederland.nl

Begrippenlijst Privacy statement

De functionaris gegevensbescherming: houdt binnen de organisatie van Dynamiet Nederland toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In het Privacy Statement staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens: De wet geeft de volgende opsomming van bijzondere persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • gegevens met betrekking tot het strafrechtelijk verleden.

Profilering: De privacywet definieert “profilering” als volgt : “Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie o verplaatsing te analyseren of te voorspellen”. De wet laat dus profilering toe. Dit is een algemene definitie die ook geldt voor andere verantwoordelijken in de zin van de privacywet. Het is dus niet zo dat de bank uw persoonsgegevens zal gebruiken om uw beroepsprestaties of gezondheid te evalueren.

EU lijst veilige landen:De Europese Commissie (EC) heeft een aantal landen aangewezen buiten de EU die een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert deze lijst op haar website.

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews