Cliënt Dynamiet wint weer kort geding tegen Wehkamp

door Björn de Haan

Wehkamp moet registratie binnen drie dagen verwijderen

Op korte termijn is een drietal rechtszaken aangespannen tegen Wehkamp door cliënten van Dynamiet Nederland en in alle gevallen is cliënt door de rechter in het gelijk gesteld. In alle gevallen is er sprake van een zwaarwegend en maatschappelijk belang. De omstandigheden en feiten uit het verleden hebben een duidelijke achtergrond en hebben om deze reden ook een goed verklaring.

Betalingsregeling

In de zaak die op 22 januari 2018 voor de rechter is gebracht was sprake van de volgende situatie. Cliënt heeft in het verleden gebruik gemaakt van haar balansrekening bij Wehkamp. In een periode dat partner van cliënt zijn baan verliest en hierdoor het gezinsinkomen drastisch is gedaald, ontstaat er een achterstand in de betalingen van de maandtermijnen. Bovendien komt cliënt kort hierna er volledig alleen voor te staan. Op het moment dat cliënt de mogelijkheid heeft wordt een regeling getroffen en wordt de gehele vordering terugbetaald. Wehkamp bevestigt de ontvangst van de betaling en plaatst een einddatum. Hierdoor zou de BKR-registratie van cliënt tot november 2022 gemeld staan. Tot die tijd kan cliënt geen hypotheek verkrijgen.

Onvoldoende zwaarwegend

Wehkamp heeft naar aanleiding van ons verzoek het volgende aangevoerd. Wehkamp geeft aan dat de gegevens correct zijn verwerkt en dat er geen sprake is van verminderen verwijtbaarheid. Het belang van cliënt, de financiering van de door haar aangekochte woning, wordt als onvoldoende zwaarwegend geacht.

Handhaven registratie geen belang

Dynamiet Nederland is van mening dat gezien de omstandigheden waaronder de achterstand en de registratie is ontstaan, het feit dat de vordering volledig is voldaan en het spoedeisende belang van cliënt dat deze zaak met urgentie moest worden behandeld. Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of voor de financiële sector en er is sprake van stabiliteit. Het handhaven van de registratie diende derhalve geen belang. Cliënt heeft echter wel een zeer groot belang, aangezien zij voor eind januari haar financiering rond moest hebben voor de woning die zij heeft aangekocht.

Spoedeisend belang weegt zwaarder

De rechter acht het spoedeisende belang van cliënt bewezen: ”Het spoedeisende belang bij de vordering volgt genoegzaam uit de stellingen van [ …] dat de koopovereenkomst moet worden ontbonden als zij niet uiterlijk op 31 januari 2018 een binden aanbod voor een hypothecaire geldlening heeft ontvangen en dat zij door de negatieve BKR-registratie- de A2 codering – geen hypothecaire geldlening kan krijgen”. Inzake de belangenafweging oordeelt de rechter als volgt: “Daartegenover heeft [ ..] groot belang bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie. Wehkamp heeft niet betwist dat [ ..] en haar partner geen hypothecaire lening kunnen krijgen als de A2 code niet wordt verwijderd, en evenmin dat [ ..] dan niet alleen een hoge boete verbeurt maar ook hoger maandlasten houdt. [ ..] heeft hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat de BKR-registraties, mede gelet op de lange duur daarvan 9 tot november 2022), voor haar onevenredig bezwaarlijk is. Dit brengt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit meebrengen dat het belang van [ ..] bij verwijdering van de registratie bij een redelijke afweging dient te prevaleren boven het maatschappelijke belang bij handhaving van die registratie. De vordering zal dan ook worden toegewezen zoals hierna is vermeld”.

De beslissing

De rechtbank beveelt Wehkamp om de, met betrekking tot cliënt, geregistreerde coderingen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Kredietregistratie binnen drie dagen te (laten) verwijderen dit alles onder straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 voor iedere dag dat zij in gebreke blijven met een maximum van EUR 50.000,00. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Wehkamp in de proceskosten aan zijde van cliënt tot op heden begroot op € 895,00.

Open het vonnis
Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews