Cliënt Dynamiet wint rechtszaak Vesting Finance (Neckermann)

Faillissement Neckermann

Cliënt heeft in het verleden via Neckermann een bestelling gedaan. In 2011 wordt een achterstandscodering geplaatst. Na het faillissement van Neckermann neemt Vesting Finance een groot deel van de dossiers van het failliete Neckermann over.

Aanmaningen niet ontvangen

Cliënt is niet op de hoogte van het feit dat er sprake is van een achterstand. Cliënt betwist nadrukkelijk dat hij één of meerdere aanmaningen heeft ontvangen. Op het moment dat cliënt een financiering aanvraagt ten behoeve van de aankoop van zijn eigen woning wordt cliënt voor het eerst geconfronteerd met het feit dat er een negatieve registratie op zijn naam staat en in dit geval dat er sprake is van een openstaand bedrag. Cliënt neemt contact op met Vesting Finance en voldoet het volledige bedrag. Vesting Finance bevestigt de ontvangst van de betaling en plaatst een einddatum . Hierdoor zou de BKR-registratie tot september 2022 gemeld staan. Tot die tijd kan cliënt geen hypotheek verkrijgen.

Vervroegde verwijdering registratie

In het specifieke geval van cliënt was er sprake van goede redenen te twijfelen aan het feit dat de BKR-registratie ‘technisch correct’ was geplaatst. Dynamiet was er tevens van overtuigd dat de registratie vervoegd verwijderd moest worden. Dynamiet heeft meerdere redenen aangevoerd op grond waarvan wij van mening zijn dat deze registratie geen toegevoegde waarde heeft. Er was in het specifieke geval sprake van een misverstand, cliënt is niet op de hoogte gesteld van de achterstand en er was sprake van een geringe achterstand. Bovendien vormt cliënt geen gevaar voor zichzelf, noch voor de financiële sector. Het handhaven van de registratie diende derhalve geen belang. Cliënt, daarentegen, had wel een aantoonbaar belang bij de verwijdering van de registratie, namelijk het kopen en financieren van een woning.

Meldingsplicht bij BKR

Vesting Finance heeft naar aanleiding van ons verzoek het volgende aangevoerd. Vesting Finance geeft aan dat de betalingsachterstand terecht en correct zijn verwerkt, dat het dossier van cliënt uit handen is gegeven aan een incassobureau en dat aan cliënt aanmaningen zijn gezonden waarin cliënt is gewezen op de mogelijke gevolgen van het uitblijven van de betalingen. Tevens geeft Vesting Finance aan dat zij verplicht is de betalingsachterstand te melden bij het BKR. De belangen van cliënt tot doorhaling van de registratie wegen volgens Vesting Finance onvoldoende op tegen het belang om de registratie te handhaven.

Schriftelijke waarschuwing ontbreekt

Vesting Finance was, op grond van het Algemeen reglement BKR van april 2010 verplicht om de consument, indien er sprake is van een achterstand of een achterstand zich dreigt voor te doen, verplicht de consument tijdig en schriftelijk te waarschuwen. De rechter stelt: ‘Vesting Finance heeft geen stukken van Neckermann uit 2011 over de vooraankondiging, en kan dus niet bewijzen dat Neckermann deze vooraankondiging wél heeft verzonden, laat staan dat deze door [..] is ontvangen.’ Cliënt heeft aantoonbaar bewijs geleverd dat er sprake is van een belang en dat hij als gevolg van de registratie géén hypotheek kan verkrijgen.

Belangen van cliënt wegen zwaarder

Inzake de belangenafweging stelt de rechter als volgt: ‘Van een reëel risico voor de financiële sector, zoals door Vesting Finance betoogd, is onvoldoende gebleken aangezien [ ..] een vast inkomen heeft en geen andere schulden. [ ..] wordt door zijn ouders begeleid. Van overkreditering of misbruik is geen sprake. [ ..] heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat hij door de achterstandsmelding thans geen financiering voor de door hem aangekochte woning kan verkrijgen.’ De rechter concludeert dat de belangen van cliënt in dit geval zwaarder wegen dan de kredietregistratiebelangen.

De beslissing

De rechtbank beveelt Vesting Finance om de, met betrekking tot cliënt, geregistreerde coderingen in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het Bureau Kredietregistratie binnen drie dagen te (laten) verwijderen dit alles onder straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijven met een maximum van EUR 50.000,- . Daarnaast veroordeelt de rechtbank Vesting Finance in de proceskosten aan zijde van cliënt tot op heden begroot op € 997,11.

Open het vonnis

Klanten over ons

Kunnen wij u helpen?

Officiële bomenplanter

Voor elke registratie die wij weten te verwijderen, planten wij een boom in Nederland.

Intakegesprek aanvragen Bellen
4.7 444 reviews