Weten wat wij kunnen?

Terechte BKR registratie verwijderen

Wanneer u door een terecht gemelde BKR registratie geen hypotheek of lening kunt afsluiten, dan kunnen wij deze onder bepaalde omstandigheden laten verwijderen. Uw negatieve BKR registratie komt daardoor vervroegd te vervallen en hoeft u de door het BKR opgelegde 5 jaar niet uit te zitten

Meerdere factoren spelen een rol bij het verwijderen van terechte BKR registraties. Zo moet de kans op een nieuwe betalingsachterstand klein zijn. Daarom moeten wij kunnen onderbouwen dat u weer financieel gezond bent. Dit kunnen wij doen door uw huidige financiële situatie te beoordelen aan de hand van een toetsingsmodule.

Onterechte BKR registratie verwijderen

Als u een betalingsachterstand heeft van 60 dagen of langer wordt u al snel negatief geregistreerd bij het BKR. De meeste mensen gaan er vervolgens vanuit dat de negatieve BKR registratie terecht is, omdat er sprake was van een betalingsachterstand. Dit is helaas lang niet altijd het geval. Wanneer een kredietverstrekker u negatief registreert dient zij zich aan bepaalde wetten en regels te houden. Onderzoek toont aan dat deze wetten en regels in de praktijk vaak niet goed worden nageleefd. Ondanks uw betalingsachterstand kunt u dus onterecht geregistreerd staan. Als consument zult u dit niet zo snel doorhebben, daarom controleren wij of de kredietverstrekker zich aan haar verplichtingen heeft gehouden. Wanneer wij fouten constateren kunnen wij uw BKR registratie laten verwijderen of corrigeren.

BKR registratie aanpassen

Herstelcodering

Als uw betalingsachterstand is ingelopen kunt u recht hebben op een herstelcodering bij uw BKR registratie. Op die manier kunnen aanbieders van kredieten zien dat u destijds uw betalingsachterstand heeft hersteld. Kredietverstrekkers verzuimen echter regelmatig om de herstelcodering daadwerkelijk te melden. Indien er geen herstelcodering is geregistreerd en u heeft daar wel recht op, zorgen wij ervoor dat dit alsnog gebeurt. Hierdoor kunt u kredietwaardiger worden.

Afmelden

Wanneer uw kredietfaciliteit is ingelost (of gesaneerd) dan dient de BKR registratie voorzien te worden van een einddatum. Men spreekt dan over het afmelden van de BKR registratie. In enorm veel gevallen worden BKR registraties te laat of helemaal niet afgemeld. Een BKR registratie kan daardoor oneindig lang in het toetsingssysteem blijven staan of u zult ten onrechte langer moeten wachten om van uw BKR registratie af te komen. In deze gevallen zetten wij ons graag in om uw BKR registratie met terugwerkende kracht af te melden.

Experian registratie verwijderen

Experian beheert een datasysteem met consumentengegevens. In dit systeem staan consumenten die een betalingsachterstand hebben gehad bij een willekeurig bedrijf. Experian verkrijgt haar informatie van aangesloten incassobureau's en (toenmalige) openbare bronnen. Deze informatie registreert Experian en deelt zij met diverse bedrijven. Een registratie bij Experian blijft gedurende 8 jaar staan.

De meeste consumenten zijn zich er niet van bewust dat zij bekend zijn bij Experian. Toch kunt u op grond van een Experian registratie afgewezen worden voor een verzekering of financiering.

Onderzoek & procedure: verzekeraar weigert uit te keren

Stel, u dient een claim in bij uw verzekeraar en die weigert te betalen. Uw leest de polisvoorwaarden er nog eens op na, en volgens u is er wel recht op een vergoeding. Wat kunt u doen? Onze juristen weten raad.

Meer informatie? 
Lees de pagina verzekeraar weigert uit te keren.

Onderzoek & procedure: EVA, IVR en SFH registratie

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in een incidentenregister kan dit grote gevolgen voor u hebben. Op grond van een vermelding in een incidentenregister kunnen namelijk financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen. Om deze reden onderzoeken wij de rechtmatigheid van de registratie van uw persoonsgegevens in het SFH-systeem (Stichting Fraudebestrijding Hypotheken) of van een financiële instelling (IVR/EVR en EVA).

Meer informatie?
Lees de blog EVA, IVR en SFH: de frauderegistraties.

Onderzoek & procedure: verjaring vordering

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. De ervaring leert ons dat een schuldeiser niet snel zal toegeven dat de vordering is verjaard. Daarom kunnen wij dat voor u uitzoeken en een juridische procedure voor u in gang zetten.

Meer informatie? 
Klik hier voor de pagina verjaring van vorderingen.

Onderzoek & procedure: overkreditering

Van overkreditering is sprake als u meer krediet krijgt, dan uw financiële positie kan dragen. Overkreditering is wettelijk verboden. Een financiële instelling heeft een zorgplicht door naar behoren onderzoek te doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de consument. Als u bent benadeeld door een financiële instelling, dan loont het de moeite om hiertegen in actie te komen.

Meer informatie?
Lees de pagina overkreditering.

Onderzoek & procedure: juistheid vordering

Incassobureaus rekenen vaak onterecht hoge kosten voor rente, administratie of een aanmaning. Heeft u teveel geld betaald aan een incassobureau, onderneming of overheidsinstelling omdat de vordering een vorm van onrechtmatigheid bevat? Dan kunnen wij het teveel betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Gerechtelijke procedures

Het overgrote deel van alle zaken lossen wij op zonder tussenkomst van een rechtbank. In sommige gevallen, wil het BKR of kredietverstrekker niet overgaan tot verwijdering van uw BKR registratie, terwijl u daar bijvoorbeeld wel recht op heeft. In dat geval kunnen wij voor u een gerechtelijke procedure starten.

In het burgerlijk recht kennen wij twee belangrijke soorten procedures: de verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure.

Verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. In een verzoekschriftprocedure verzoeken wij de rechter om een beslissing te nemen over het al dan niet laten verwijderen van uw BKR registratie. Een verzoekschriftprocedure neemt gemiddeld 3 tot 5 maanden in beslag.

Kort geding procedure

Een kort geding procedure is een snelle procedure die bedoeld is om op korte termijn een beslissing van een rechter te krijgen. Om een kort geding procedure te starten moet u een spoedeisend belang hebben bij het verwijderen van uw BKR registratie. De kort geding procedure begint met de zogenaamde dagvaarding. Met dit document wordt de andere partij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De termijn van oproeping wordt door de rechtbank bepaald en varieert meestal van enkele dagen (zeer spoedeisend) tot enkele weken.